Viking interactive

TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER

TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER

Bilgemed’in yetkin personelleri, iş yerinizde kullanılmakta olan, basınçlı ekipmanlarınızın ve kaldırma ekipmanlarınızın, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotve kontrol yöntemlerine uygun olarak, periyodik test kontrollerini gerçekleştiriyor.

• Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
• Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
• Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
• Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
• Kompresör Periyodik Kontrolü
• Hidrofor Periyodik Kontrolü
• Hava Tankı Periyodik Kontrolü
• Otoklav Periyodik Kontrolü
• Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
• LPG Tankı Periyodik Kontrolü
• Forklift Periyodik Kontrolü
• Transpalet Periyodik Kontrolü
• Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
• Vinç Periyodik Kontrolü
• Caraskal Periyodik Kontrolü
• Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
• Manlift Periyodik Kontrolü
• Sepetli Platform Periyodik Kontrolü
• Elektrik Topraklama ölçümleri

*İLGİLİ YÖNETMELİKLER
-“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
- TS 2025, TS EN 13445-5
- TS EN 12952-6
- TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5
-“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
- T S 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1,
- TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3,
- TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,
- TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2,
- TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592,
- TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1,
- TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1,
- FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 ) ,
- TS 10689, TS EN 1757-2,
- TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184,
- TS ISO 6055, TS ISO 1074, FEM 4.004.


İş kazalarının önemli bir nedeni kullanılan ekipman ve makinelerdeki kusurlardır.

Her şey iş kazalarını önlemek için!


ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK BEYANI

BİLGEMED yönetim sistem yapısı, ISO/IEC 17020 standartı ve ilgili diğer ulusal/uluslararası standartlar ve rehber dokümanların prensipleri çerçevesinde kendisine muayene faaliyetleri ile ilgili başvuran tüm kuruluşlara eşit, tarafsız olarak ve güven verecek şekilde oluşturulmuş ve tarafsızlık ile ilgili şartların önemi kuruluş içinde tüm çalışanlara iletilmiştir.

Muayene hizmetlerinde, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş ve muayene hizmeti verilmiş kuruluşların sayısına bağlı değildir. Mali çıkarlarımızın tarafsızlığımız üzerinde olumsuz baskı oluşturmaması, mali çıkar baskısını engellemek için gerekli finansal kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanmıştır.

BİLGEMED üst yönetimi ve bünyesinde çalışan bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik ve tarafsızlık sözleşmeleri ile garanti altına alınmıştır. Personel ücretleri muayene hizmetlerinden alınan ücretlerden ve muayene sayısından bağımsızdır.

BİLGEMED üst yönetimi muayene faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını beyan eder.

Muayene faaliyeti talebinde bulunan kuruluşların BİLGEMED’ ye ücret ödemesi, muayene faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu olacağı anlamına gelmemektedir.

Muayene faaliyetlerinde görev alan tüm personelimiz verdikleri kararlarda bağımsızdır. BİLGEMED, bağımsızlığımız, tarafsızlığımız ve objektifliğimiz hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali, idari ve diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacaktır.

BİLGEMED sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlara muayene hizmeti sunulmayacak ve şirket ortaklarının başka kuruluşlar ile yaptıkları ortaklıklar akreditasyon kurumuna bildirilecektir.

BİLGEMED , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında OSGB hizmeti verdiği müşterilerine TS EN ISO /IEC 17020:2012 Standartı kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak TÜRKAK ‘tan akredite olduğu muayene alanlarına ilişkin herhangi bir muayene hizmeti vermeyecektir.

BİLGEMED muayene faaliyetleri danışmanlığı sunmayacak ve/veya sağlamayacaktır.

BİLGEMED politikasında, taahhütlerinde yapmış olduğu beyanları hedefler ile destekleyecek ve hedeflerini sürekli takip edecektir.

BİLGEMED muayene hizmeti sunduğu tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve doküman gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır.

BİLGEMED ve personeli muayene edilen malzemelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı nede bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır.

BİLGEMED olarak muayene faaliyetlerinde tarafsız davranacağımızı taahhüt eder, muayene faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, planlanan eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına aldığımızı ve muayene faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını beyan ve taahhüt ederiz.


KALİTE POLİTİKASI

BİLGEMED Periyodik Kontrol ve Muayene Hizmetleri olarak; sunduğumuz hizmetleri ISO/IEC 17020 standartı ve ilgili diğer ulusal/uluslararası standartlar, yasal şartlar ve rehber dokümanların şartları çerçevesinde kendisine muayene faaliyetleri ile ilgili başvuran tüm kuruluşlara eşit, tarafsız ve güven verecek şekilde ve gizlilik prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmek, Müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK.

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanarak tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara KATMA DEĞER YARATMAK.

Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak ISO/IEC 17020 standartının şartlarını yerine getirerek ve bu standart çerçevesinde oluşturulmuş Yönetim Sisteminin ihtiyaçlarını ve personelini analiz ederek sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, Belgelendirme ve A tipi muayene kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek. Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak. TS EN ISO/IEC 17020, Standartlarının gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlayarak, SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK.

Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller tarafından hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vermek. A tipi muayene kuruluşu olarak tüm muayene faaliyetlerini hizmet sunduğu taraflara katma değer yaratacak ve müşteri memnuniyetine odaklı bir şekilde gerçekleştirmek EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR.